0356.829.866 / 0356.829.867 office@ciswork.ro Timisoara, Strada Lucian Blaga Nr.1, Et.1, Cam.1
 
REALIZAREA DE CONSTRUCȚII

“Stabilitatea financiară nu este suficientă. Putem și trebuie să facem mai mult pentru a ne întoarce la creștere. Creșterea este cheia succesului, creșterea este soluţia.” - José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene

Infrastructura întreprinderilor româneşti în sectorul productiv şi al serviciilor necesită investiţii, care pot fi realizate cu ajutorul fondurilor nerambursabile.

În România construcțiile reprezintă un domeniu de interes prioritar în vederea dezvoltării mediului de afaceri. Investițiile directe în structurile deja existente, sau înființarea de noi unități, sedii, centre logistice este fundamentală din punct de vedere al dezvoltării întreprinderilor.

În proiectul de finanțare va fi inclus și planul de construcție, devize generale, devize pe obiect. O altă condiție esențială este ca beneficiarul fondului nerambursabil sa fie titularul dreptului de proprietate al bunului pentru care accesează aceste fonduri.

INOVARE, CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

“Europa trebuie săși recâștige încrederea în capacitatea de a inventa, de a iniția proiecte noi, de a inova și de a crește. De aceea, UE trebuie să readucă în centrul atenției domeniile care o fac puternică: economia reală și industria”. - Antonio Tajani, vicepreședinte al Comisiei Europene

Uniunea Europeană oferă sprijin financiar întreprinderilor și institutelor de cercetare inovatoare prin intermediul programelor special destinate investirii în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării procesului tehnologic ce sta la baza dezvoltării economice .

Proiectele care finanțează activitățile de cercetare – dezvoltare în cadrul firmelor vizează introducerea de tehnologii noi, nemaiîntâlnite în mediul de afaceri, construcția de prototipuri, şi înființarea de noi unități (laboratoare), departamente specializate în cadrul întreprinderilor.

Activitățile din cadrul domeniului de cercetare, dezvoltare, inovare presupunând cooperarea mai multor beneficiari : intreprinderi, centre de cercetare , agenți pentru inovare și dezvoltare, birouri de transfer de tehnologie, instituții de educație și formare sau investitori.

Aceste activități trebuie să conţină un grad adecvat de inovare, și trebuie să implice resurse umane calificate în domeniu , activele achiziționate prin proiect putând fi folosite exclusiv pentru atingerea rezultatelor şi obiectivelor propuse.

IMPLEMENTAREA ȘI CERTIFICAREA DE SISTEME DE MANAGEMENT

Pentru competitivitatea Europei, este esenţială dezvoltarea rapidă a standardelor industriale comune care vor aduce beneficii și economii de costuri, atât pentru întreprinderi, cât și pentru consumatori. În vederea atingerii acestui obiectiv, Comisia a propus o serie de măsuri legislative și nelegislative pentru elaborarea mai rapidă a mai multor standarde.

Standardele internationale au un rol dominant în dezvoltarea economică, asigurând îmbunătățirea calității în vederea prestării de produse și servicii.

Fondurile nerambursabile pentru acest domeniu oferă posibilitatea solicitării unor finanțări în vederea implementării şi certificării sistemului de management al calităţii, sistemului de management de mediu, schemelor de management şi audit EMAS, sistemelor de management al sanătăţii şi siguranţei ocupaţionale, a sistemelor de management pentru responsabilitate socială şi igienă alimentară, a sistemelor de management al siguranţei şi securităţii informaţiei.

Cererea de finanțare în domeniul introducerii unor astfel de sisteme de management cuprinde activități, precum analiza situației întreprinderii, instruirea angajaților, achiziția utilajelor sau echipamentelor care reprezintă o necesitate pentru sistemul de management, și certificarea propriu-zisă conform standardelor stipulate.

VITICULTURA

Viticultura este o activitate care datează în România din vremuri străvechi, strugurii și vinul constituindu-se timp de multe sute de ani drept una dintre cele mai mari bogații naturale ale țării.

Programele de finanțare nerambursabile în acest domeniu sunt diverse printre care : investiții pentru producția sau comercializarea produselor vinicole, promovarea vinurilor pe piețele țărilor terțe, restructurarea și reconversia podgoriilor.

Activitățile sprijinite în cadrul acestor programe implica investiții în teren, cladiri și plantații, în infrastructura unității viticole sau comercializarea vinului, în transfer de tehnologie prin achiziționarea drepturilor de autor, licențe, know-how sau cunoștințe tehnice nebrevetate, investiții în echipament pentru depozitarea, cupajarea, condiționarea și maturarea vinului, proiectarea/instalarea/inlocuirea sistemului de sustinere pentru conducere și palisaj a viței-de-vie precum și operațiunile de degustare, participarea la evenimente, targuri, concursuri sau expoziții internaționale.

ACHIZIȚIA DE UTILAJE

,,Europa trebuie să acţioneze decisiv pentru a asigura evoluţia către o Uniune a stabilităţii și a creșterii din ce în ce mai strânsă și mai puternică.” - José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene

Achizițiile de utilaje sunt în România printre cele mai accesate programe de finanțare, categoria acestora fiind urmată de cea a modificărilor și modernizării unei firme aflată în curs de dezvoltare.

Atât sectorul de producție cât și cel de servicii beneficiază de fonduri nerambursabile în vederea perfecționării și cresterii valorii acestora.

Următoarea categorie de interes pentru investiții sunt brevetele, know-how, licențe și mărci.

Toate aceste categorii intră în programe de finanțare nerambursabilă oferind un sprijin pentru firmele care nu dispun de capital necesar în vederea modernizării,achiziționării de utilaje și echipamente tehnologice.

Activele trebuie să fie noi, justificabile, performante, moderne și să ajute la dezvoltarea firmei, acestea putând fi achiziționate numai după semnarea contractului de finanțare.

INVESTIȚII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Tehnica de calcul are și ea o importanță deosebită în dezvoltarea și modernizarea întreprinderilor fiind investiții în tehnologia informațională.Există fonduri nerambursabile privind achiziționarea licențelor de software, calculatoarelor, implementării unor sisteme de gestiune și testarea acestora. Acestea trebuie să fie performante, moderne, specifice activității firmei și să ajute la dezvoltarea și perfecționarea acesteia.

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Uniunea Europeană consideră resursele umane unul dintre cele mai importante obiective pe termen lung finanțând proiecte strategice, grant și ajutoare de stat. Cele strategice sunt programe naționale implementându-se în mai multe regiuni, sunt de tip non-profit și au o valoare care poate ajunge pana la 5.000.000 euro. Proiectele grant sunt proiecte regionale implementându-se într-o singură regiune având o valoare până în 500.000 euro vizând teme structurate pe axe prioritare cum ar fi cele de incluziune socială, măsuri de ocupare a locurilor de muncă, formarea profesională, aceste proiecte fiind non-profit.

Proiectele de tip “ajutor de stat” sunt realizate în mod special pentru întreprinderi acoperind activități de formare profesională grupurile țintă fiind nedefinite și adresandu-se apartenenței unei anumite firme.

Obiectivul proiectului trebuie să îl constituie în mod obligatoriu resursele umane tipurile de cheltuieli permise fiind cheltuielile curente şi recurente de administrare a proiectului, salarizarea personalului, deplasări, delegaţii, cazarea şi transportul participanţilor , iar cheltuielile de tip investiţii sunt eligibile în limita a 10% a proiectului: proiectoare, laptopuri, amenajare birouri.

INVESTIȚII ÎN EFICIENȚA ENERGETICĂ

Până în 2020, 20 % din energia utilizată în Europa ar trebui să provină din surse regenerabile.

Uniunea Europeană are una dintre cele mai de succes politici ale protejării mediului din lume.

Fondurile nerambursabile privind protecția mediului sunt adresate în mod special ONG-urilor aceste proiecte fiind finanțate 100% sau au un procent scazut de contribuție proprie.

Proiectele privind eficiența energetică se adresează mediului de afaceri, în special proiectelor privind eficientizarea energetică a producției, a reciclării, a tratării deșeurilor care ramân în urma procesului tehnologic, esențial este ca proiectele să respecte politica de mediu a Uniunii Europene, și să cuprindă studii întocmite de experți în domeniul energetic sau a protecției mediului.

PROMOVARE SI MARKETING

Industria europeană este mai competitivă când întreprinderile își pot vinde produsele peste tot în cadrul pieței unice

Una din condițiile esențiale de păstrare a poziției pe piată este aceea de desfașurare a activităților de marketing, promovare a produselor sau a serviciilor unei înterprinderi.

Fondurile nerambursabile pentru acest domeniu sunt în general anexele unor linii de finanțare care implica activități de promovare,de marketing care poate include realizarea unui site de web,broșuri și pliante.

Activităţile de promovare şi informare sunt obligatorii în majoritatea proiectelor de finanţare nerambursabilă, însă nu întotdeauna sunt cheltuieli eligibile și trebuie suportate din resurse proprii.

INVESTIȚII ÎN AGRICULTURĂ ȘI INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Programul Naţional pentru Dezvoltarea Rurală este un program creat pentru a sprijini activităţile agricole şi alte activităţi de producţie sau servicii în mediul rural.

Activităţile agricole şi industria alimentară sunt finanţate exclusiv prin intermediul mai multor programe care urmaresc creearea, dezvoltarea și aprovizionarea piețelor locale; investiții în exploatațiile pomicole; investiții în lanțuri de producție, procesare și comercializare, sau investiții în procesarea și comercializarea produselor agricole.

Un mare plus îl constituie de asemenea și lista cheltuielilor eligibile: înfiinţarea, modernizarea exploataţiilor agricole; înfiinţarea si modernizarea unităţilor de procesare a produselor agricole sau forestiere; dezvoltarea IT pentru managementul întreprinderii; investiţii pentru eficientizare energetică, investiții pentru protecţia mediului.

În cadrul acestor programe de finanțare se pot achiziționa și mijloace de transport specializate activităților de agricultură sau de procesare a industriei alimentare.

TURISM

Industria turismului generează peste 5 % din PIBul Uniunii Europene, cu circa 1,8 milioane de întreprinderi care ocupă aproximativ 5,2 % din forța de muncă totală (aproximativ 9,7 milioane de locuri de muncă). Dacă se iau în considerare și sectoarele conexe, turismul generează indirect aproximativ 12 % din locurile de muncă existente.

Scopul UE este să promoveze diversificarea și calitatea, astfel încât Europa să rămână prima destinație turistică din lume. Inovarea și durabilitatea sunt elementecheie, în special pentru IMMuri.

Accesarea fondurilor europene pentru turism este una dintre cele mai cunoscute accesări de fonduri nerambursabile în România. Prin finanțarea nerambursabilă se sprijină renovarea, modernizarea, extinderea sau înființarea de noi obiective turistice prin valorificarea resurselor naturale.

În cadrul programelor de finanțare nerambursabilă este sprijinită înființarea de centre wellness, centre spa sau parcuri de distracție.

De asemenea vor fi susţinute și investiţiile de racordare la utilităţile publice, achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât bio-combustibili, activități cu funcțiuni de alimentație – restaurante, pensiuni cu specific, gradini de vară – ca parte componentă a proiectelor de finanțare nerambursabilă.

Investiţiile în activităţile recreaţionale sunt și ele finanțate din fondurile nerambursabile și pot consta în: accesul turiștilor la obiectivele turistice trasând și pietruind aleile, potecile, cărările, amplasarea de indicatoare turistice, spoturi turistice, panouri de direcționare; investiții în infrastructură turistică precum stranduri, piscine, achiziționare mijloace de transport tradiționale pentru plimbări, trasee pentru echitație, sau centre de informare.

PRODUCȚIE

Industria joacă un rol important în asigurarea creșterii durabile, crearea de locuri de muncă de înaltă calitate și soluționarea problemelor cu care se confruntă societatea de astăzi.

“O mai bună funcționare a pieței interne este ingredientul – cheie al creșterii europene“. - Michel Barnier, comisar european

Programele pentru dezvoltarea și extinderea capacităților avansate de producție sunt finanțate urmărindu-se extinderea și dezvoltarea microîntreprinderilor și înterprinderilor mici și mijlocii cu o vechime mai mare de trei ani, non-agricole, situate în mediul urban sau rural.

Activitățile finanțate în cadrul acestui program sunt cele privind construcția, modernizarea și extinderea spațiului de producție.

Obiectivul general al acestei măsuri îl constituie creșterea productivității întreprinderilor românești pentru reducerea decalajelor față de productivitatea medie la nivelul Uniunii.

Contact

0356.829.866 / 0356.829.867

office@ciswork.ro

Timisoara, Strada Lucian Blaga Nr.1, Et.1, Cam.1

Urmareste-ne pe Facebook