0356.829.866 / 0356.829.867 office@ciswork.ro Timisoara, Strada Lucian Blaga Nr.1, Et.1, Cam.1
 

PROGRAME NAȚIONALE 2014-2020

Dezvoltarea si implementarea de programe naționale.

PROGRAMUL PENTRU STIMULAREA ÎNFIINŢĂRII ŞI DEZVOLTĂRII MICROÎNTREPRINDERILOR DE CĂTRE ÎNTREPRINZĂTORII DEBUTANŢI ÎN AFACERI


OBIECTIVUL PROGRAMULUI

 

Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de globalizarea pieţelor. Stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării firmelor nou-înfiinţate (start-up-uri) prin facilitarea accesului acestora la finanţare.


BENEFICIARII PROGRAMULUI

 • Persoanele fizice în calitate de întreprinzători debutanţi

SCHEMA DE FINANȚARE

 • Contribuție proprie: 50%
 • Finanțare nerambursabilă: 50%
 • Sprijin nerambursabil: 10.000 Euro/proiect


CHELTUIELI ELIGIBILE

Planul de afaceri trebuie să cuprindă investiţii în active corporale şi/sau necorporale, pe o perioadă determinată, în scopul realizării unor obiective clare, concrete şi reale.

 1. Achiziționarea de spațiu de birou, spații de producție, depozitare, mobilier, echipament tehnologic.

 2. Achiziționarea de teren pentru realizarea de construcții.

 3. Achiziționarea de brevete, licenţe, francize.

 4. Realizare site.

 5. Achiziționarea de  materii prime, stocuri, salarii , chirie, utilităţi, publicitate.

 6. Mijloace de transport marfă.


ALTE FACILITĂȚI SRL-D

Garanții acordate de Fondul Național de Garantare al Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A.-I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru credite contractate de SRL-D, scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariaţi, scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate de la Oficiile Registrului Comerţului, pentru înregistrarea microîntreprinderii, precum si de la plata tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, consiliere, instruire, şi sprijin din partea O.T.I.M.M.C.PROGRAMUL PENTRU DEZVOLTAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL FEMEILOR MANAGER DIN SECTORUL IMM


OBIECTIVUL PROGRAMULUI

Îmbunătăţirea performanţelor economice ale întreprinderilor existente conduse de femei, prin accesarea surselor de finanțare de la bugetul de stat, stimularea auto-angajării şi creşterea numărului de femei întreprinzător în cadrul comunităţilor de afaceri, dezvoltarea capacităţii şi a spiritului antreprenorial în rândul femeilor, precum și creşterea numărului de noi locuri de muncă create în cadrul structurilor economice private conduse de femei şi a beneficiilor aduse economiei naționale.

BENEFICIARII PROGRAMULUI

Pot beneficia de prevederile Programului operatorii economici: microîntreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, după caz, care se încadrează la data solicitării în una dintre următoarele categorii:

 • Sunt organizate în baza Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 6 din 09.02.2011 şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria microîntreprinderilor, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale (înregistrate în registrul comerţului şi autorizate conform Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale).

 • Au cel mult 3 ani de la înregistrarea la Registrul Comerţului la data înscrierii în Program.

 • Cel puţin unul dintre asociați să fie femeie şi să deţină peste 50% din părţile sociale ale societăţii în cazul microîntreprinderilor aplicante, sau reprezentantul persoanei fizice autorizate (PFA)/întreprinderii individuale (II)  care desfăşoară activităţi economice, să fie femeie.

 • Codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil şi autorizat la momentul înscrierii on line, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Și-au îndeplinit obligațiile exigibile de plată a taxelor şi impozitelor către bugetul general consolidat şi bugetele locale.

 • Nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; solicitanții care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.

 • Au sediul, sunt înregistraţi şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României.


SCHEMA DE FINANȚARE

 

 • Contribuția proprie : 10%
 • Finanțare nerambursabilă : 90%
 • Sprijin nerambursabil : 41.500 lei/proiect

 


CHELTUIELI ELIGIBILE

1. Achiziționarea de echipamente tehnologice.

2. Achiziționarea de brevete, licențe, francize.

3. Achiziționare mobilier.

4. Achiziționare de echipamente IT, tehnica de calcul.

5. Achiziționarea mijloacelor de transport marfă.

6. Realizare site web.

7. Publicitate online.

8. Cursuri dezvoltare abilități antreprenoriale.

9. Consultanță în vederea obținerii finanțării.PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU SUSȚINEREA MEȘTESUGURILOR ȘI ARTIZANATULUI

OBIECTIVUL PROGRAMULUI

Programul urmăreşte, prin organizarea a opt Târguri Regionale pentru Artizanat şi Meşteşuguri 2015 şi organizarea a 48 de Pieţe tradiţionale, susţinerea micilor meşteşugari în promovarea produselor proprii şi conservarea şi stimularea promovării mai largi a tradiţiilor autohtone prin:câştigarea de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii, stimularea cererii interne de servicii şi produse, care presupun un grad important de prelucrare manuală, creşterea vizibilităţii pe piaţă atât a meşteşugarilor, cât şi a produselor şi serviciilor furnizate de aceştia, îmbunătăţirea accesului meşteşugarilor la informaţii de piaţă şi facilitarea valorificării acestor informaţii, dezvoltarea contactelor de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale, promovarea serviciilor şi produselor realizate apelându-se la tehnologii tradiţionale şi având o componentă de prelucrare manuală semnificativă.

BENEFICIARII PROGRAMULUI

Pot beneficia de prevederile Programului persoanele fizice și operatorii economici: întreprinderi mici şi mijlocii, societăţile comerciale, societăţile cooperative, inclusiv societăţile cooperative meşteşugăreşti mixte, persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale precum şi asociaţiile profesionale sau fundaţiile, după caz,  care se încadrează la data solicitării în una dintre următoarele categorii: sunt organizate în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale (înregistrate în registrul comerţului şi autorizate conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale) care desfăşoară activităţi în domeniul meşteşugurilor, în special al celor tradiţionale şi în domeniul artei populare şi artizanatului, sunt constituite ca asociaţii profesionale sau fundaţii şi au ca scop promovarea meşteşugurilor şi a meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual, a produselor şi serviciilor cu specific tradiţional, inclusiv din domeniul artei populare şi artizanatului.

SCHEMA DE FINANȚARE

Se asigura participarea gratuită la târg pentru beneficiarii selectaţi în urma înscrierii online în program. Se asigură participarea gratuită la pieţele tradiţionale pentru beneficiarii selectaţi în urma înscrierii online în program.Vor fi suportate cheltuielile de transport pentru beneficiari şi pentru produsele acestora (dacă este cazul), cheltuielile de cazare a beneficiarilor pe perioada desfăşurării evenimentului, etc. doar pentru participarea la Târg şi pieţe tradiţionale. Se acordă finanţare pentru transportul produselor, în cazul în care acestea necesită un transport separat şi nu pot fi transportate în acelaşi mijloc de transport cu beneficiarul. Suma maximă acordată unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depaşi 1000 lei pentru târg, respectiv 1500 lei pentru pieţele tradiţionale. În limita acestor sume beneficiarul îşi poate deconta transportul. În cazul în care suma totală cheltuită depăşeşte 1000 lei, respectiv 1500 lei diferenţa va fi suportată de către beneficiar. În cazul în care beneficiarul se deplasează cu autoturismul personal va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi. Cheltuielile privind transportul vor fi decontate în baza documentelor justificative pe care beneficiarul trebuie să le depună personal sau prin curier la OTIMMC de care aparţine, în maxim 10 zile lucrătoare de la închiderea târgurilor, precum şi a pieţelor tradiţionale. În cadrul prezentului Program, TVA este cheltuială neeligibilă.PROGRAMUL DE DEZVOLTARE SI MODERNIZARE A ACTIVITĂȚILOR DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR DE PIAȚĂ


OBIECTIVUL PROGRAMULUI

Programul urmărește sprijinirea operatorilor economici, societăţi comerciale şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale operatorilor economici, urmărind adaptarea la cerințele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.întărirea capacităţii operatorilor economici de promovare a produselor şi serviciilor de piaţă, dezvoltarea şi modernizarea activităţii comercianţilor şi prestatorilor de servicii de piaţă.


BENEFICIARII PROGRAMULUI

Pot beneficia de prevederile Programului operatorii economici: întreprinderi mici şi mijlocii, respectiv societăţi comerciale, societăți cooperative care au ca obiect de activitate comercializarea produselor și serviciilor de piață.

SCHEMA DE FINANȚARE

Prin Program, beneficiarii eligibili primesc finanțare nerambursabilă de maximum: 90% pentru microîntreprinderi, 80% pentru întreprinderi mici şi 70% pentru întreprinderi mijlocii  din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA).  Valoarea maximă a sprijinului nerambursabil nu poate depăşi suma de 72.000 lei pentru fiecare beneficiar.

CHELTUIELI ELIGIBILE

 1. Achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.); Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea proiectului cu componentă nerambursabilă cu excepţia activităţilor care necesită acest lucru.

 2. Achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare.

 3. Achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare.

 4. Achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale.

 5. Achiziţionarea de echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor muzicale.

 6. Achiziţionarea de electro şi motostivuitoare.

 7. Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licențe), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă.

 8. Achiziţionarea de mijloace de transport marfă.

 9. Consultanţă pentru obţinerea finanţării.

 10. Participarea administratorului sau a persoanei care se ocupă cu activităţile de export ale IMM la cursuri de instruire internaţională în tehnici de export.

 11. Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate.


PROGRAMUL NAȚIONAL MULTIANUAL DE ÎNFIINȚARE ȘI DEZVOLTARE DE INCUBATOARE  TEHNOLOGICE SI DE AFACERI


OBIECTIVUL PROGRAMULUI

Programul naţional multianual pe perioada de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, are ca obiectiv general dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) din România, prin înfiinţarea unor noi incubatoare de afaceri in proximitatea unei intreprinderi mari, precum şi prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri deja existente, acesta va permite în principal:

1.Crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării şi creşterii IMM-urilor.

2.Promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea performanţelor manageriale.

3.Consolidarea unui sector privat dinamic, capabil să facă faţă forţelor concurenţiale şi competiţiei internaționale.

4.Creşterea numărului de activităţi economice competitive, întărirea climatului investiţional,  precum şi reducerea ratei şomajului în zonele-ţintă.

5.Dezvoltarea  şi creşterea numărului de activităţi non-agricole în  zonele din mediu rural  prin înființarea de noi incubatoare.

6.Dezvoltarea mediului economic local, regional, naţional şi internaţional, prin utilizarea mai eficientă a potenţialului economic şi uman existent în zonă.

7.Înfiinţarea şi dezvoltarea de IMM-uri inovative, capabile să utilizeze în mod eficient resursele existente şi care, la finalul perioadei de incubare, se vor afla într-o situaţie stabilă din punct de vedere financiar.

8.Crearea unei relaţii eficiente între potențialul tehnologic şi antreprenorial al zonelor-ţintă.

9.Dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri capabile să facă faţă presiunilor concurenţiale.

10.Favorizarea accesului IMM-urilor incubate la informaţii, servicii de consultanţă profesională, surse de finanţare, precum şi la servicii şi echipamente specifice.

11.Creşterea numărului de locuri de muncă şi dezvoltarea economică a regiunilor-ţintă.

12.Promovarea unei cooperări strânse între principalii parteneri la nivel național, regional şi local pentru realizarea unei dezvoltări economice susţinute.

13.Corelarea activităţilor Incubatoarelor de Afaceri cu cele ale operatorilor economici existenţi în zonă.

14.Crearea şi consolidarea unei reţele naţionale de incubatoare de afaceri.


BENEFICIARII PROGRAMULUI

Potențialii întreprinzători care intenționează să înființeze o întreprindere în conformitate cu legislația națională (IMM-uri nou înființate) sau întreprinderi deja existente (IMM-uri cu istoric de funcționare).

SCHEMA DE FINANȚARE

Contravaloarea alocaţiei de la bugetul Programului pentru construcţia şi/sau renovarea/reabilitarea şi amenajarea fiecărei  noi locații care va fi inclusă în Program cu destinaţia de  incubator de afaceri este de maximum 500.000 lei şi de maximum 200.000 lei pentru reabilitarea/renovarea şi reamenajarea clădirii incubatorului la începutul fiecarui nou ciclu de incubare. Achiziţionarea serviciilor se va face de către Autoritatea locala/Administratorul de Incubator, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice.

Prin Program sunt alocate fonduri pentru achiziţionarea de echipament IT&C şi mobilier pentru utilarea fiecărui nou incubator, în limita maximă de 150.000 lei. La sfârşitul fiecărui ciclu de incubare, dacă uzura morală şi fizică a echipamentelor IT le face inutilizabile, la solicitarea Administratorului de Incubator cu aprobarea OTIMMC, în limita fondurilor disponibile, se pot înlocui respectivele echipamente. Achiziţionarea echipamentelor IT&C şi a mobilierului se va face de către Administratorul de Incubator, conform prevederilor de la pct. 2.7.1. din prezenta procedură. Prin Program se pot aloca  fonduri  în valoare de maxim 6.000 lei/ciclu 1 de incubare pentru  proiectarea şi găzduirea unui site web propriu al Incubatorului în care să se prezinte activitatea acestuia, firmele incubate şi activitatea lor si în limita fondurilor disponibile, 2.000 lei pentru următoarele cicluri de incubare pentru imbunatatirea/dezvoltarea/mentenanta site-ului existent. Alocarea acestor fonduri se va face la cererea Administratorului de Incubator, cu aprobarea OTIMMC.

Fondurile destinate Programului distribuite cu titlu de alocaţii financiare nerambursabile sunt:

a) alocaţii financiare nerambursabile oferite fiecărei firme incubate, la intrarea în incubatorul de afaceri,  pentru ca aceasta să îşi achiziţioneze în valoare de maxim 20.000 lei,echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru), site, echipamente IT, soft şi licenţe, mobilier, aparatură birotică, autoutilitare în directă legătură cu activităţile codului CAEN autorizat pentru care solicită finanţare,  cu excepţia vehiculelor de transport rutier de mărfuri, solicitate de interprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare în directă legătură cu activităţile codului CAEN autorizat pentru care solicită finanţare, sumele vor fi alocate numai  după efectuarea serviciilor şi emiterea facturii;

b) alocaţii financiare nerambursabile oferite fiecărei firme incubate, în valoare de maxim 5.000 lei, pe parcursul perioadei de incubare, pentru servicii de consultanţă specializată, la cererea firmei, înaintată de către Adminstrator către OTIMMC; sumele vor fi alocate numai  după efectuarea serviciilor şi emiterea facturii. În termen de 5 zile de la efectuarea cheltuielilor,  firmele incubate vor prezenta documente justificative care sa ateste desfasurarea consultanței: Contracte de servicii (în contract se vor preciza perioada de desfăşurare a activităţii şi tematica serviciilor de consultanţă furnizate; toate documentele se vor depune în copie, cu menţiunea “conform cu originalul”,  ştampila şi semnătura reprezentantului legal al firmei sau persoanei împuternicite.), Factură fiscală/chitanţă, Ordine de plată, Copie după extrasul de cont, Copie după materialele elaborate în cadrul contractelor încheiate cu furnizorii de servicii de consultanţă;

c) alocaţii financiare nerambursabile oferite fiecărui incubator, pentru rambursarea în limita a 3.000 lei/an/IMM, a costurilor cu utilităţile şi serviciile conexe (apă-canalizare, electricitate, gaz metan, încălzire, telefonie, internet, salubrizare, curăţenie, deratizare-dezinsecţie);

d) la cererea Administratorilor de Incubatoare, în baza solicitărilor firmelor incubate, prin Program se pot aloca cu  aprobarea OTIMMC, în limita bugetului disponibil şi conform Planului Anual de Lucru, fonduri suplimentare destinate beneficiarilor Programului, pentru cofinanţarea unor activităţi precum: participarea la târguri, expoziţii, activităţi de promovare,  dar nu mai mult de 70% din costul produsului/serviciului achiziţionat şi nu mai mult de 9.000 lei beneficiar/ciclu de incubare. Firmele incubate vor dovedi printr-un memoriu justificativ necesitatea fondurilor suplimentare, precum şi relevanţa activităţilor şi a achiziţiilor respective pentru dezvoltarea afacerilor lor, sumele vor fi alocate numai  după efectuarea serviciilor şi emiterea facturii. Firmele incubate vor prezenta documente justificative care sa ateste participarea: liste participanti, Contractul cu organizatorul târgului/expoziţiei, Ordin de deplasare cu stampila organizatorului, Factură fiscală, Documente plată - bilete pentru mijloacele de transport(daca este cazul), Ordine de plată/chitanţă, Dispoziţii de plată valutară externă (daca este cazul), Asigurare auto şi carte verde (dacă este cazul), Foaie de parcurs (dacă este cazul), Declaraţie de export temporar (pentru mostre), Copie după extrasul de cont, Mostre pentru materialele de promovare realizate (logo, pliante, broșuri, link web).

Prin Program sunt alocate fonduri pentru plata serviciilor Administratorului Incubatorului de Afaceri în valoare de maxim 190.000 lei /ciclu de incubare, şi în plus, 9.000 lei/an, pentru organizarea de evenimente.

La cererea Administratorilor de Incubatoare, prin Program, se pot aloca cu aprobarea OTIMMC, în limita bugetului disponibil şi conform Planului Anual de Lucru, fonduri suplimentare în valoare maxima de 300.000 lei/incubator destinate:

 1. extinderii spaţiilor Incubatoarelor de Afaceri, în condiţiile în care mai există cereri ferme ale firmelor care doresc a fi incubate;

 2. îmbunătăţirii condiţiilor de lucru în Incubatoarele de Afaceri, în cazul în care aceste condiţii nu mai permit desfăşurarea  activităţii într-un mediu adecvat;

reabilitării/reamenajării spaţiilor Incubatoarelor, în cazul în care acestea au fost avariate, deteriorate, pentru a permite desfăşurarea activităţii în cadrul Incubatorului.PROGRAMUL UNCTAD/EMPRETEC – ROMÂNIA PENTRU SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII


OBIECTIVUL PROGRAMULUI

Susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, crearea de noi locuri de muncă, creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii capabile să facă faţă competiţiei şi forţelor concurenţiale în condiţiile globalizării pieţelor.


BENEFICIARII PROGRAMULUI


Persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii, următoarele criterii de eligibilitate:

a) să fie cetăţeni români.

b) să aibă studii medii sau superioare definitivate cu diplomă de Bacalaureat/Licenţă sau adeverinţă care să ateste finalizarea studiilor.

c) să se înscrie la activităţile prevăzute în Program.


SCHEMA DE FINANȚARE


Prin Program se finanţează workshop-urile UNCTAD EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în domenii de interes pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale, în scopul dobândirii cunoştinţelor teoretice şi cu aplicabilitate practică, necesare începerii şi dezvoltării unei afaceri.

Workshop-urile UNCTAD EMPRETEC vor fi organizate sub coordonarea celor 5 centre EMPRETEC (un centru naţional - EMPRETEC România şi 4 centre regionale - EMPRETEC Transilvania, EMPRETEC Sud-Est, EMPRETEC Oltenia-Banat şi EMPRETEC Moldova) şi se vor desfăşura în 8 locaţii (arondate celor 8 OTIMMC organizatoare: Braşov, Cluj Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti, Târgu Mureş, Timişoara).


CHELTUIELI ELIGIBILE 


Editarea de materiale de promovare şi prezentare, editare/multiplicare de materiale de curs, materiale suport pentru exerciţiile practice, consumabile necesare desfăşurării cursurilor,  închiriere de spaţii pentru desfăşurarea workshop-urilor, transmitere de invitaţii necesare organizării şi desfăşurării workshop-urilor, cheltuielile cu plata onorariilor trainerilor, cazarea şi masa trainerilor precum şi cazarea şi masa participanţilor, inclusiv cheltuielile de organizare a conferinţelor de lansare/diseminare a workshop-urilor


Contact

0356.829.866 / 0356.829.867

office@ciswork.ro

Timisoara, Strada Lucian Blaga Nr.1, Et.1, Cam.1

Urmareste-ne pe Facebook