0356.829.866 / 0356.829.867 office@ciswork.ro Timisoara, Strada Lucian Blaga Nr.1, Et.1, Cam.1
 

PROGRAME EUROPENE 2014-2020

Dezvoltarea și implementarea de programe europene.

Consolidarea capacității instituționale a autorității publice și a parților interesate și eficiența administrației publice

 1. Structuri eficiente la nivelul tuturor palierelor administrative și judiciare - Valoare alocată – 326.380.000 euro


Dezvoltarea planificării strategice,a bugetării pe programe și a practicilor de coordonare/cooperare/consultare în administrația publică centrală

Tipuri de activități :

 • Dezvoltare și implementare de politici , strategii și mecanisme de monotorizare și evaluare a acestora.
 • Dezvoltarea de sisteme și instrumente de management ( al calității, al performanței, al bugetării pe programe, al riscului).
 • Dezvoltarea de mecanisme de consultare și participare a parților interesate în procesul decizional.

Beneficiari :

 • Autorități ale administrației publice centrale
 • Autorități administrative autonome
 • SGG/Cancelaria Primului Ministru
 • Universități
 • Organizații non-guvernamentale
 • Parteneri sociali
Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente moderne de management al resurselor umane.

Tipuri de activități:
 • Identificarea și/sau crearea de metode inovative de asigurare a managementului resurselor umane
 • Simplificarea proceselor de recrutare, selecție, evaluare, formare, perfecționare, evidența în sistemul administrației publice
 • Dezvoltarea sistemului de monitorizare și control al politicilor de resurse umane în mod unitar și coerent

Beneficiari: 

 • Autorități ale administrației publice centrale și locale
 • Structurile asociative ale autorităților administrației publice locale
 • Universități
Îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar
 

 

Tipuri de activități : 

 • Dezvoltarea/ realizarea de analize/ evaluări/ strategii/ instrumente/ mecanisme/ proceduri, precum și formarea profesională a personalului din cadrul instituțiilor din sistemul judiciar
 • Formarea profesională a personalului la nivelul sistemului judiciar
 • Elaborarea de ghiduri, manuale, diverse materiale documentare

 

Beneficiari: 

 • Instituții din sistemul judiciar
 • Autorități administrative autonome
 • Organizații non-guvernamentale

 


 1. Administrație publică și sistem judiciar eficace și transparente - Valoare alocată : 204.680.000 euro

Oferirea de servicii publice de calitate pentru cetățeni și mediul de afaceri la nivel local

Tipuri de activități : 

 • Identificarea și implementarea de măsuri de îmbunătățire a proceselor interne și a procedurilor de lucru pentru eficientizarea gestionării furnizării serviciilor publice
 • Aplicarea standardelor de cost și de calitate pentru toate serviciile publice
 • Dezvoltarea și promovarea sistemelor de ghișeu unic
 • Promovarea bunelor practici în administrația publică și încurajarea schimbului de experiență, a networking-ului între entitățile publice cu privire la gestionarea furnizării serviciilor publice.

 

Beneficiari: 

 • Autorități ale administrației publice locale
 • Structurile asociative ale autorităților administrației publice locale
 • Asociații de dezvoltare intercomunitare
 • Universități
 • Organizații non-guvernamentale
 • Parteneri sociali
 
Cresterea transparenței, integrității și responsabilității la nivelul autorităților și instituțiilor publice
 

 

Tipuri de activități : 

 • Îmbunătățirea cadrului legal și operațional care reglementează regimul incompatibilităților, conflictul de interese și a normelor deontologice pentru personalul din autoritățile și instituțiile publice
 • Creșterea transparenței privind atât obligațiile și drepturile instituţiilor publice, cât și drepturile și obligațiile beneficiarilor privind serviciile publice (ex. carta serviciilor publice, ghiduri pentru beneficiarii serviciilor publice)
 • Dezvoltarea și implementarea de măsuri privind reducerea corupției (ex. organizarea de campanii de educaţie publică, realizarea de sondaje privind percepţia publică în materie de corupţie, analize, studii )

 

Beneficiari: 

 • Autorităţi ale administraţiei publice centrale și locale
 • Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale
 • Autorităţi administrative autonome
 • Universităţi
 • Organizatii non-guvernamentale
 
Îmbunătăţirea accesului și a calităţii serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparenţe și integrităţi sporite la nivelul acestuia. 

 

Tipuri de activităţi 

 • Îmbunătăţirea sistemului de asistenţă juridică prin dezvoltarea şi aplicarea de politici îmbunătăţite de acordare a asistenţei judiciare şi de evaluare a calităţii asistenţei.
 • Îmbunătăţirea accesului la jurisprudenţă în mediul on-line, îmbunătăţirea accesului la dosarele de judecată,  îmbunătăţirea continuă a aplicaţiilor informatice existente.
 • Organizarea de campanii de informare, educaţie juridică şi conştientizare a justiţiabililor, elaborarea de ghiduri/materiale informative cu privire la prevederile noilor coduri, drepturile justiţiabililor.

 

Beneficiari: 

 • Instituţii din sistemul judiciar
 • Autorităţi administrative autonome
 • Organizatii non-guvernamentale
 1. Asistență tehnică- Valoare alocată – 221.300.000 euro

Tipuri de activităţi:

 • Asigurarea suportului necesar Autorităţii de Management pentru implementarea diferitelor etape ale POCA
 • Activităţi de publicitate și informare specifice POCA
 • Beneficiari:
 • Autoritatea de management a POCA

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014‐2020

Alocare financiară : 8.015.663.402 euro

 

 1. Restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole.

 • Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative și a gestionării durabile a pădurilor.
 • Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură.


Măsuri de investiții în sectorul agricol, în întreprinderi rurale și infrastructură rurală

 • Investiții în active fizice – 2.071.000.000 euro
 • Investiţii în exploataţii agricole
 • Investiţii pentru procesarea/marketingul produselor agricole
 • Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea infrastructurii agricole şi forestiere

Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor – 993.000.000 euro

 • Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
 • Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale
 • Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
 • Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole
 • Plăți pentru fermierii eligibili în cadrul schemei pentru micii fermieri care iși transferă definitiv exploatația altui fermier


Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale – 1.298.000.000  euro

 • Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
 • Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Tipuri de activități:

 • Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea dotărilor la nivel de fermă (clădiri, drumuride acces, irigații, tehnologii de reducere a poluării şi producţie de energie din surse regenerabile, facilități de depozitare, comercializare şi procesare, inclusiv în contextul lanţurilor scurte, etc.).
 • Investiţii în procesare şi comercializare, inclusiv în eficienţă energetică, marketing, depozitare, condiţionare, adaptare la standarde, etc.
 • Sprijin pentru restructurarea fermelor, în special a celor mici, şi întinerirea generaţiilor de fermieri.
 • Gestionarea riscurilor în sectorul agro-alimentar.
 • Activităţi consiliere şi formare, realizate inclusiv prin intermediul grupurilor de producători.
2. Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice.

Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură și silvicultură.

Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic.

Măsuri de mediu și climă

Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor -124.300.000 euro

 • Împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite

Plăți pentru agro mediu și climă – 999.900.000 euro

 • Plăţi de agro-mediu şi climă
 • Conservarea resurselor genetice animale locale in pericol de abandon

Agricultură ecologică- 236.100.000 euro

 • Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică
 • Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică

Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice -1.330.000.000 euro

 • Plăți compensatorii în zona montană
 • Plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative
 • Plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice

Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor- 117.600.000  euro

 • Plăți pentru angajamente de silvo-mediu

Tipuri de activități:

 • Acțiuni de împădurire a terenurilor agricole și neagricole, precum și realizarea perdelelor forestiere pe aceste terenuri;
 • Plăți compensatorii fermierilor care își asumă în mod voluntar angajamente de agro-mediu;
 • Plăți compensatorii fermierilor care se angajează în mod voluntar să adopte sau să mențină practici și metode specifice agriculturii ecologice;
 • Plăți compensatorii fermierilor care se angajează în mod voluntar să continue activitatea în zonele desemnate ca zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrangeri specifice.


 1. Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă,îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale.

Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltare economică în zonele rurale.

Tipuri de activități :

 • Sprijin pentru realizarea de investiții pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici non-agricole în zonele rurale.
 • Îmbunătățirea infrastructurii locale (sisteme de alimentare cu apă, canalizare, drumuri locale).       Infrastructură educațională, medicală și socială.
 • Restaurarea și conservarea moștenirii culturale.
 • Sprijin pentru strategii generate la nivel local, care asigură abordări integrate pentru dezvoltarea locală.PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014‐2020

PROGRAMUL OPERAȚIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ 2014-2020

Alocare financiară : 212.765.960 euro

1. Beneficiari, comunicare FESI și întărire parteneriat pentru FESI.

 • Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și de a implementa proiecte mature
 • Asigurarea transparenței și a eficacității comunicării privind FESI și rolul Politicii de Coeziune a UE.

2.Sprijin pentru coordonarea, gestionarea si controlul fondurilor FESI.

 • Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI.
 • Dezvoltarea si menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient în vederea îmbunătățirii managementului corect al informației necesare coordonării și controlului FESI.

3. Creșterea eficienței resurselor umane implicate în sistemul de coordonare,gestionare și control al FESI.

 • Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Alocare financiară: 4.326.838.744 euro

Regiuni eligibile în care rata şomajului în rândul tinerilor este mai mare de 25%: Centru, Sud‐Est şi Sud Muntenia.

Măsuri:

 

 • Servicii personalizate de informare, consiliere și orientare pentru identificarea celor mai bune opțiuni de sprijin – educație, formare, ocupare ‐ sau, acolo unde este posibil sau necesar, o combinație a celor trei opţiuni de sprijin
 • Programe de formare profesională
 • Evaluare şi certificare pentru recunoaşterea competenţelor dobândite în context informal şi non‐formal
 • Stimulente financiare pentru angajatori, pentru a crea locuri de muncă pentru tinerii NEETs, inclusiv pentru a crea scheme de ucenicie și stagii
 • Sprijin financiar pentru înființarea de întreprinderi
 • Consiliere şi formare în domeniul antreprenoriatului
 • Sprijină financiar tinerii care găsesc un loc de muncă într‐o altă zonă/regiune prin prime de mobilitate și/sau de instalare.

 

 1. Încurajarea ocupării și a mobilității forței de muncă, în special în rândul tinerilor și a persoanelor situate în afara pieței muncii

 • Initiativa locuri de muncă pentru tineri
 • Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs
 • Locuri de muncă pentru toți

Grup țintă

 • Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special:
 • şomerii pe termen lung
 • persoanele inactive
 • lucrătorii în vârstă (55‐64 ani)
 • persoanele de etnie romă
 • persoanele cu dizabilităţi
 • alte grupuri vulnerabile
 • persoanele din mediul rural
Categorii de intervenții prevăzute

Îmbunătățirea participării pe piața muncii pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și a celor inactive, vizând în special şomerii pe termen lung, lucrătorii în vârstă (55‐64 ani), persoanele de etnie romă, persoanele cu dizabilităţi, persoanele din mediul rural şi alte grupuri vulnerabile.

 • Creșterea ocupării prin încurajarea antreprenoriatului şi a înfiinţării de întreprinderi
 • Stimularea participării angajatorilor la formarea profesională a angajaților
 • Adaptarea la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor şi a antreprenorilor
 • Modernizarea SPO
2. Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei

Domenii : educație, stimulente pentru ucenicie și stagii, sprijin pentru dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserție, sprijinirea dezvoltării de servicii sociale, precum și de servicii comunitare integrate medicale și sociale furnizate la nivelul comunității, acțiuni de facilitare și mediere a relațiilor dintre diverșii actori relevanți.

 • Creșterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile
 • Dezvoltarea economiei sociale şi promovarea antreprenoriatului social
 • Îmbunătăţirea calității și accesului la servicii sociale şi de asistenţă medicală
 • Creșterea calității serviciilor oferite la nivelul comunităţii (accent pe tranziția de la sistemul instituționalizat către serviciile oferite la nivelul comunității)

Grupuri țintă :

Persoanele expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială, în special:

 • Copiii
 • Șomerii și persoanele cu venituri foarte scăzute
 • Persoanele vârstnice
 • Populaţia de etnie romă
 • Persoanele cu dizabilități
3. Susținerea educației, dezvoltarea competențelor și încurajarea învățării pe tot parcursul vieții
 • Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate.
 • Îmbunătățirea calității și a eficienței învățământului terțiar și a accesului la acestea.
 • Creșterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții.

PROGRAM OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014‐2020

Alocare financiară : 9.400.000.000  euro.

Obiective

 • Promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor retelelor majore;
 • Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor;
 • Promovarea adaptării la schimbările climatice,prevenirea și gestionarea riscurilor;
 • Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scazute de carbon în toate sectoarele.

Transport-Dezvoltarea reţelei TEN‐T pe teritoriul României

 • Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii rutiere (autostrăzi, drumuri naționale, drumuri expres), feroviare și navale pe reţeaua TEN‐T.

Transport-Creşterea accesibilităţii regionale prin conectarea la TEN‐T

 • Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN‐T, inclusiv a nodurilor multimodale (autostrăzi, drumuri expres, drumuri naționale, incl. variante de ocolire, infrastructură feroviară prin electrificări și dotare cu material rulant, infrastructură portuară şi aeroportuară).

Transport-Dezvoltarea unui sistem de transport sigur şi prietenos cu mediul

 • Transport intermodal, siguranță rutieră, reducerea impactului asupra mediului, infrastructură modernizată la punctele de frontieră, eficientizarea sistemului de transport.

Transport-Dezvoltarea infrastructurii urbane în București ‐ Ilfov

 • Dezvoltarea infrastructurii de transport urban subteran în București – Ilfov prin extinderea magistralelor de metrou și modernizarea rețelei existente, achiziționarea de material rulant pentru noile tronsoane de metrou.


Principalii beneficiari eligibili

 • Administratorii de infrastructură rutieră, feroviară, navală, portuară, aeroportuară şi de metrou, desemnați conform legii.
 • Autorităţi ale administrației publice centrale cu atribuții în gestionarea birourilor vamale
 • Instituţii responsabile cu reforma structurală în sectorul de transport
 • Autoritățile publice locale
 • Centrele intermodale (validate de MPGT): autorităţi publice locale, Ministerul
 • Transporturilor, unităţile din coordonarea sau sub autoritatea MT. Operarea infrastructurii intermodale poate fi concesionată mediului privat.
 • Siguranţa rutieră: Autorităţile publice locale care gestionează infrastructura din interiorul localităţilor, infrastructură rutieră de tip drum naţional care face legături interurbane.

Mediu si schimbări climatice-Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor

 • Investiţii în sectorul apă și apă uzată pentru a îndeplini cerinţele acquis‐ului de mediu al UE, prin continuarea dezvoltării proiectelor de integrare de apă și apă uzată
 • Investiţii în sectorul deşeuri pentru a îndeplini cerinţele acquis‐ului de mediu al UE, prin continuarea dezvoltării proiectelor de management integrat al deșeurilor de la nivelul județelor

Mediu și schimbări climatice-Protejarea și conservarea biodiversității, decontaminarea siturilor poluate istoric şi monitorizarea calității aerului

Mediu si schimbari climatice-Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor

Măsuri non‐structurale, orientate spre combaterea riscurilor generate de schimbările climatice (în special inundații și secetă), completate prin proiecte de infrastructură (amenajarea cursurilor râurilor, îndiguiri etc.). Investiții pentru reducerea eroziunii costiere pe malul Mării Negre.

Dezvoltarea capacității de răspuns în situații de urgență a serviciilor profesioniste și voluntare.

Beneficiari:

 • Autorități publice locale
 • Alți beneficiari la nivel local/ONG-uri
 • Autorități publice centrale


Energie curată și eficiență energetică

 • Energie sigură şi curată pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon
 • Realizarea și modernizarea capacităţilor de producţie a: energiei electrice şi termice în centrale pe biomasă/biogaz (inclusiv proiecte integrate: producţie şi transport/distribuţie);energiei termice în centrale geotermale (inclusiv proiecte integrate: producţie şi transport/distribuţie)
 • Consolidarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a funcţionării SEN
 • Realizarea de centrale electrice de cogenerare de înaltă eficienţă, pentru consum propriu
 • Implementarea distribuției inteligente pentru consumatori rezidențiali de energie electrică (proiecte demonstrative derulate de cei 8 distribuitori regionali de energie electrică.
 • Monitorizarea consumului de energie la nivelul unor platforme industriale prin contorizare inteligentă.

Beneficiari

 • Autorități publice locale
 • Mediul privat
 • Transelectrica si Transgaz
 • Consiliul local al Municipiului București

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

Promovarea transferului tehnologic - Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării

Alocare financiară – 165.000.000 euro

Tipuri de activități :

 • Crearea, modernizarea  şi extinderea infrastructurilor de inovare  şi transfer tehnologic, inclusiv dotare.

Beneficiari:

 • Entități juridic constituite care desfășoară  sau își creează  o infrastructură cu rol de transfer tehnologic

Imbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol, pescuitului şi acvaculturii

Alocare financiară – 700.000.000 euro

Tipuri de activități :

 • Construcția/ modernizarea  și extinderea spațiului de producție/servicii IMM, inclusiv dotare cu instalații, echipamente (inclusiv sisteme IT), utilaje, mașini, inclusiv noi tehnologii
 • Crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente

Beneficiari:

 • IMM - uri

Eficiență energetică în clădiri publice - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele

Alocare financiară – 300.000.000 euro

Tipuri de activități :

 • Eficiență energetică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare a acestora.

Beneficiari:

 • Autorități publice centrale și locale

Sprijinirea dezvoltării urbane

Alocare financiară – 2.654.000 euro

Tipuri de activități:

 • Eficiență  energetică  a clădirilor rezidențiale, inclusiv măsuri de consolidare a acestora
 • Investiții în iluminatul public
 • Măsuri pentru transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice, etc.)
 • Regenerarea și revitalizarea zonelor urbane (modernizare spații publice, reabilitare clădiri/ terenuri abandonate, centre istorice, etc)

Beneficiari:

 • Autorități publice locale – mediul urban

Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural - Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor

Alocare financiară – 300.000.000 euro

Tipuri de activități :

 • Restaurarea, protecția și valorificarea patrimoniului cultural

Beneficiari :

 • Autorități publice locale
 • Autorități publice centrale
 • Organizații non-guvernamentale
 • Unități de cult
 • Parteneriate

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală - Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore

Alocare financiară – 900.000.000 euro

Tipuri de activități :

 • Reabilitarea  şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene care asigură conectivitatea, directă sau indirectă cu reteaua TEN T
 • Construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean aflate pe traseul drumului judetean respectiv

Beneficiari:

 • Autorități publice locale (CJ)

Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului  -Promovarea ocupării forței de muncă sustenabile și de calitate și sprijinirea mobilității forței de muncă

Alocare financiara – 95.000.000 euro

Tipuri de activități :

 • Valorificarea economică a potențialului turistic balnear
 • Valorificarea economică a potențialului turistic cu specific local
 • Infrastructură turistică publică de agrement

Beneficiari:

 • Autorități publice locale
 • Parteneriate

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale - Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei

Alocare financiară – 400.000.000 euro

Tipuri de activități :

 • Construcţia de spitale regionale
 • Reabilitarea/modernizarea/ dotarea cu echipamente a spitalelor judeţene de urgenţă
 • Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii medicale (ambulatorii, unităţi de primiri urgenţe)
 • Construirea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea centrelor comunitare de intervenţie integrată
 • Reabilitare/ modernizarea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără  componentă rezidențială 
 • Construcţie/reabilitare de locuinţe de tip familial, apartamente de tip familial, locuinţe protejate

Beneficiari:

 • Autorități publice locale
 • Furnizori de servicii sociale de drept public și privat, acreditați conform legii
 • Parteneriate

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

Valoare alocată – 90.000.000 euro

Tipuri de activități :

 • Acțiuni integrate prin:
 • Construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale
 • Investiţii în infrastructura de sănătate, educație şi servicii sociale
 • Stimularea ocupării ‐ activităţi de economie socială 
 • Activităţi de dezvoltare comunitară  integrată  – activităţi de informare, consiliere

Beneficiari:

 • Parteneriate (grup de acțiune locală) între:
 • Unităţi administrativ‐teritoriale (APL)
 • Furnizorii de servicii sociale de drept public sau privat, acreditaţi conform legii
 • ONG‐uri

Dezvoltarea infrastructurii educaționale - Investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii

Alocare financiară – 340.000.000 euro

Tipuri de activități :

 • Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educaţionale antepreșcolare (creșe), preșcolare (gradinițe) și a celei pentru învățământul general obligatoriu (școli I‐ VIII)
 • Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii  școlilor profesionale, liceelor tehnologice
 • Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale universitare

Beneficiari:

 • Unităţi administrativ‐teritoriale (APL)
 • Instituţii de învăţământ superior de stat

Îmbunătățirea activității cadastrale - Consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă

Alocare financiară – 250.000.000 euro

Tipuri de activități :

 • Proiect major elaborat pentru o implementare în trei faze:
 • Integrarea datelor existente  și extinderea înregistrării sistematice in zonele rurale ale României
 • Servicii îmbunătățite de înregistrare cadastrală Management, Strategie și Tactici

Beneficiari:

 • ANCPI

Asistență tehnică

Alocare financiară – 104.000.000 euro

Tipuri de activități :

 • Sprijinirea Autorităţii de Management  şi a Organismelor Intermediare pentru implementarea diferitelor etape ale POR
 • Activităţi de publicitate şi informare specifice POR

Beneficiari:

 • Autoritatea de management POR
 • Organisme intermediare POR


PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE

Alocare financiară :1,330.000.000 euro.

 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor.

       Alocare financiară : 797.872.340 euro.

 • Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior
 • Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare (C&I) și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de C&I și promovarea centrelor de competență.
 • Susține creșterea cercetării‐dezvoltării și inovării cu finanțare privată
 • Promovează orientarea cercetării către piață
 • Este orientat în principal către patru domenii de specializare inteligentă:
 •              1) bioeconomie

                       2) tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate

                       3) energie, mediu și schimbări climatice

                       4) eco‐nano‐tehnologii și materiale avansate

 • Susține cercetarea în sănătate, ca domeniu prioritar național
 • Utilizează instrumente financiare (credite și garanții)
 • Introduce susținerea prin capital de risc (în premieră) pentru ideile inovative, de tip seed și pre-seed (accelerator)
 • Sprijină cu prioritate înfiinţarea/dezvoltarea de infrastructuri CD în organizații de tip cluster
 1. Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă

               Alocare financiară :531.914.894 euro

 • Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, elearning, incluziune digitală, cultură online și e-sănătate
 • Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC;
 • Extinderea conexiunii în bandă largă și difuzarea rețelelor de mare viteză, precum și sprijinirea adoptării tehnologiilor emergente și a rețelelor pentru economia digitală.
Domenii principale pentru dezvoltarea TIC:

     a) e‐guvernare, interoperabilitate, securitate informatică, cloud computing și social media;
     b) TIC în educație, incluziune socială, sănătate și cultură;
     c) e‐Comerţ, inovare în TIC;
    d) Infrastructura de bandă largă și servicii digitale.

Sprijin financiar:

 • Dezvoltarea, consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor;
 • Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice;
 • Asigurarea utilizării tehnologiilor cloud computing și a tehnologiilor de colaborare media sociale;
 • Promovarea și utilizarea datelor deschise (Open Data) și a bazelor de date de dimensiuni mari (Big Data) pentru analiza și raportarea datelor la nivel național;
 • Îmbunătățirea competențelor digitale și sporirea conținutului digital, inclusiv prin infrastructuri sistemice TIC în domeniul e-educație, e‐incluziune, e‐sănătate și e‐cultură;
 • Creșterea valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere/poli de competitivitate;
 • Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerțului electronic;
 • Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet.

PROGRAM OPERAȚIONAL PESCUIT 2014-2020

Alocare financiară :168.421.371 euro

Tipuri de activități :

 • Promovarea tehnologiilor și echipamentelor pentru comercializarea produselor din peste prin îmbunătățirea calități, siguranței și trasabilității
 • Campanii de promovare (campanii de publicitate pentru încurajarea consumului de pește și a produselor din pește, cărți de bucate cu produse din pește, etc)
 • Organizarea și participarea la expoziții de produse marine și din pește
 • Construirea sau instalarea facilitatilor statice sau mobile destinate protecției și dezvoltării faunei și florei acvatice
 • Reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere și a rutelor de migrație pentru speciile migratoare

Beneficiari:

 • Proprietarii de nave de pescuit comercial înregistrate în Fișierul comunitar al navelor de pescuit
 • Organizații de pescari
 • Persoane fizice
 • Agenți economici
 • Autoritățile publice locale
 • Organizațiile neguvernamentale, asociațiile
 • Comunitatea locală


Contact

0356.829.866 / 0356.829.867

office@ciswork.ro

Timisoara, Strada Lucian Blaga Nr.1, Et.1, Cam.1

Urmareste-ne pe Facebook